Work-life balance

Little by little, we evolved to a time where working from home became normal. But what if teleworking is the future from now on?

Because of the COVID-19 situation, many employees of different companies were confronted with teleworking. Because of this, they also discovered the advantages of teleworking & these advantages will only increase in the future.

Did you know that 75% of Belgians currently work from home? This is a percentage that will increase significantly throughout the years. This is not only due to the COVID-19 situation, but also to the fact that more and more companies are giving their employees the opportunity to work from home.

However, some people do not see working from home as a gift. It is important to go over all the pros and cons when they give you the opportunity for teleworking. Some people are not likely to adapt to this system because they are in need of social contacts.

Improving the productivity during teleworking
Weeklyplanner

Teleworking is about finding the perfect balance between your work life and your personal life. You can make it easier for yourself by drawing up a daily to do list. This way you can also plan your necessary breaks. One of the biggest advantages of teleworking is that you can choose your own working hours. For this purpose, you have to see at which times of the day you seem to be most productive.

In addition, it is important that employers trust that their employees to the fullest. They can boost the productivity of their employees by giving feedback, saying that they are doing well, etc. It is important that employers only give their judgment based on the achieved results and not on the worked hours. Regular meetings to maintain social contact are also essential.

Balance between professional life and personal life

Employees often suffer from stress due to commuting. When working at the office, they feel they need to perform better and tend to work some extra hours (because they see this as an obligation).

Teleworkers suffer less from burn-outs because they have an improved work-life balance. They feel like they have enough time to finish their tasks and that’s why they prefer this type of working. Moreover, it has been proven that teleworking improves the concentration.

Advantages and disadvantages of teleworking

When you get up in the morning, you don’t have to worry about the perfect outfit to go to work. You can just work all day in your pyjamas! (Except if you have a meeting, of course). In addition, you can choose your own working hours and you don’t have to worry about traffic jams.

Teleworkers resign less often than office workers. This is due to increased job satisfaction and the fact that teleworkers have more free time.

But teleworking also has its disadvantages. The most obvious one is that teleworkers feel lonelier. Employees who work from home have less contact with colleagues while many get energy from the presence of them. This can make them feel less involved.

On the other hand, it is difficult to keep the professional and personal life separate from each other. At home you are way more distracted by your personal life (children, family, household chores, …). It is important to have a good discipline so you won’t stay busy working. After a while this can cause a lot of stress and fatigue. To prevent this, it is best to create your own workplace so that you are less likely to be distracted.

Let’s move forward y’all!

Work-life balance

Geleidelijk aan evolueerden we naar een tijd waarin thuiswerk normaal werd. Maar wat als thuiswerk nu de toekomst zou zijn?

Door de COVID-19 situatie werden vele werknemers van verschillende ondernemingen geconfronteerd met thuiswerk. Hierdoor ontdekten ze ook de voordelen die thuiswerk te bieden heeft & deze voordelen zullen alleen maar toenemen in de toekomst.

Wist je dat er momenteel 75% van de Belgen van thuis uit werkt? Dit is een percentage dat een forse stijging zal kennen in de loop van de jaren. Dit is niet enkel te wijten aan het coronavirus, maar ook aan het feit dat steeds meer bedrijven hun werknemers de kans geven om van thuis uit te werken.

Sommigen zien thuiswerk echter niet als een cadeau. Het is belangrijk om alle voor- en nadelen te overlopen wanneer men je vraagt of je van thuis uit wil werken. Sommige mensen zijn hier echter niet geschikt voor omdat ze nood hebben aan het sociale contact.

Verbetering van de productiviteit bij thuiswerk

Thuiswerk draait om het perfecte evenwicht te vinden tussen het werkleven en het privéleven. Je kan het jezelf makkelijker maken door een dagelijkse to do list op te stellen. Op deze manier kan je ook je nodige pauzes inplannen. Een van de grootste voordelen aan thuiswerken, is dat je vaak je werkuren zelf kan bepalen. Hierbij moet je nagaan op welke momenten van de dag je het productiefst bent.

Daarnaast is het belangrijk dat de werkgevers erop vertrouwen dat hun werknemers het werk naar behoren zullen verrichten. Ze kunnen de productiviteit van hun werknemers stimuleren door feedback te geven, te zeggen dat er ze goed bezig zijn, etc. Het is belangrijk dat werkgevers niet beoordelen op het aantal gewerkte uren, maar wel op de behaalde resultaten. Regelmatig vergaderen om het sociaal contact te behouden, is eveneens van essentieel belang.

Evenwicht vinden tussen werk- en privéleven

Werknemers hebben vaak te kampen met stress omwille van het woon-werkverkeer. Wanneer men werkt op kantoor, heeft men het gevoel dat men beter moet presteren en is men geneigd om meer overuren te doen (omdat ze dit als een verplichting zien).

Bij thuiswerkers ligt het risico op een burn-out veel lager omdat ze een betere work-life balance hebben. Ze hebben de indruk dat ze over voldoende tijd beschikken om hun werk uit te voeren en vinden het om deze reden aangenamer werken. Bovendien is het bewezen dat thuiswerk de concentratie bevordert.

Voor- en nadelen aan thuiswerken

Wanneer je ’s morgens opstaat, hoef je helemaal niet na te denken over de perfecte outfit om naar het werk te gaan. Je kan gewoon een hele dag werken in je pyjama! (Behalve bij een meeting uiteraard). Daarnaast kan je zelf je werkuren bepalen en hoef je je niet druk te maken om files.

Thuiswerkers nemen minder vaak ontslag dan werknemers op kantoor. Dit komt door een verhoogde job tevredenheid en het feit dat ze meer vrij tijd hebben.

Maar thuiswerk heeft ook zo z’n nadelen. Het meest voor de hand liggende is dat ze zich eenzamer voelen. Medewerkers die van thuis uit werken hebben minder contact met collega’s terwijl velen juist energie halen uit de aanwezigheid van anderen. Ze kunnen zich hierdoor minder betrokken voelen.

Anderzijds is het moeilijk om werk en privé gescheiden te houden. Thuis word je sneller afgeleid door je privéleven (kinderen, familie, huishoudelijke taken, …). Het is belangrijk om jezelf discipline op te leggen zodat je niet bezig blijft met het werk. Na een tijd kan dit heel wat stress en vermoeidheid met zich meebrengen. Om dit te voorkomen richt je best je eigen werkplek in zodat je minder snel afgeleid wordt.
Let’s move forward y’all!